12. Februar 2022 Chappäfäscht Rest. Truubä Dietfurt